കോതമംഗലം കൺവൻഷൻ
22nd March 2017

കോതമംഗലം കൺവൻഷൻ 2017 മാർച്ച് 22 മുതൽ 26 വരെ മാർ തോമ ചെറിയ പളളി

perunnal function
1st January 1970

2nd october 2016 & 3rd october 2016

Flag hoisting
25th September 2016

331th dhukrono of st. eldho mor baselious marthoman . flag hoisting at marthoma cheria pally kothamangalam on 25 th sep 2016